STAD AALST

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

STAD AALST | Uitnodiging tot indienen offerte - cluster Vrije tijd. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor een periode van maximum vier jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 510375
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – cluster Vrije tijd. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen voor een periode van maximum vier jaar – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: Aalst-PPP091-3794/9019/19/MJE-3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 37535200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het offerteformulier werd aangepast met toevoeging van het uurtarief voor opmaak inplantingsplan.