Marché Public

Stad Beringen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 12/10/2021

DETAIL

Stad Beringen | Beschermen van afkalvende oevers aan de Paalse Plas - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Beringen
Postadres: Collegestraat 1,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Liesbeth Schriers
Tel: +32 11430253
Fax: +32 11434658
E-mail: liesbeth.schriers@beringen.be
Internetadres(sen): www.beringen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beschermen van afkalvende oevers aan de Paalse Plas – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: W2021wsa775
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45246200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-10-12

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Post 5 werd aangepast: Aanvullen van de oeverbescherming met zand geleverd door de aannemer, volgens hoofdstuk 3-5.
De nieuwe versie van het bestek, de meetstaat en het offerteformulier werden toegevoegd. Gelieve de documenten met vooraan ‘ERRATUM’ te gebruiken.

Scroll to Top