Stad Brugge

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Stad Brugge | Afbraakwerken site De Lijn
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Mevrouw Julie Strubbe
Tel:   +32 50448170
E-mail:   julie.strubbe@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraakwerken site De Lijn  
Referentienummer:   2022/8785
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45100000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-30

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende documenten werden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, namelijk:
– Perceel_1_ meetstaat (Excel)
– Perceel_2_meetstaat (Excel)

Scroll to Top