Stad Hasselt

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Stad Hasselt | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst broeikasbomen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hasselt
Postadres :  Limburgplein 1, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  De heer Dimitri Biesmans
Tel:   +32 11239745
E-mail:   dimitri.biesmans@hasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst broeikasbomen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   Hasselt-PPP0D1-5134/2067/2022-513-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  03452000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Elk jaar geeft de stad aan elk Hasselts gezin of inwoner een broeikasboom of -plant. Met deze actie wil het stadsbestuur de Hasseltse tuinen verder vergroenen, om zo de biodiversiteit in de stad te versterken en onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Aan de hand van deze opdracht wil de aanbestedende overheid een overeenkomst sluiten voor de levering van de planten of bomen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum bestek + inventaris.

Scroll to Top