Stad Kortrijk

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Stad Kortrijk | Sportcentrum Olympiadeplein Marke: renovatie technieken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  De heer Christoph Vannieuwenborg
Tel:   +32 499923666
E-mail:   christoph.vannieuwenborg@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sportcentrum Olympiadeplein Marke: renovatie technieken – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/2687
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-06

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-18
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-12-01
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]