Stad Lokeren

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Stad Lokeren | Reinigen van beglazing, ramen en geveldelen van diverse gebouwen van de stad, de politie, het OCMW, EVA Gezinswelzijn en het Zorgbedrijf Sakura - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Lokeren
Postadres :  Groentemarkt 1, BE- 9160  Lokeren
Tel:   +32 92353230
E-mail:   cad@lokeren.be
Internetadres(sen):   www.lokeren.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reinigen van beglazing, ramen en geveldelen van diverse gebouwen van de stad, de politie, het OCMW, EVA Gezinswelzijn en het Zorgbedrijf Sakura – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   22/eu28
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90911300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de periodieke schoonmaak van beglazing, ramen en geveldelen van diverse gebouwen van de stad, de politie, het OCMW, EVA Gezinswelzijn vzw en het zorgbedrijf Sakura op grondgebied Lokeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Aanbestedingsbundel
In plaats van:
Er is geen offerteformulier bij het aanbestedingsbundel gevoegd.
Te lezen:
Er werd een offerteformulier bij het aanbestedingsbundel gevoegd dat online beschikbaar is.
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-23
Plaatselijke tijd:   12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   12:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De inschrijver wordt geacht rekening te houden met de nieuwe uiterste datum voor het indienen van de offertes.