Stad Lokeren

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Stad Lokeren | Aanleg Spoelepark Lokeren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Lokeren
Postadres :  Groentemarkt 1, BE- 9160  Lokeren
Tel:   +32 92353230
E-mail:   cad@lokeren.be
Internetadres(sen):   www.lokeren.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg Spoelepark Lokeren  
Referentienummer:   INFRA 2019/114-2 (deel 2022)
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112700
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-06

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Aanbestedingsbundel
In plaats van:
Het offerteformulier ontbrak in het aanbestedingsbundel dat digitaal beschikbaar is via e-notification.
Te lezen:
Het offerteformulier werd toegevoegd aan het aanbestedingsbundel dat digitaal beschikbaar is via e-notification.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een offerteformulier werd toegevoegd aan het aanbestedingsbundel.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]