Stad Mechelen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Stad Mechelen | Heraanleg Adegemstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Mevrouw Heidi Gotemans
Tel:   +32 15453352
E-mail:   heidi.gotemans@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg Adegemstraat  
Referentienummer:   2022-OO-OD-965
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-11
Plaatselijke tijd:   09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-19
Plaatselijke tijd:   09:30
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-11
Plaatselijke tijd:   09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-19
Plaatselijke tijd:   09:30