Stad Mechelen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Stad Mechelen | Verkoop onder voorwaarden site Hof van Egmont te Mechelen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  De heer Peter Cuypers
Tel:   +32 80020800
E-mail:   peter.cuypers@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verkoop onder voorwaarden site Hof van Egmont te Mechelen  
Referentienummer:   2023-OO-VG-1032
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  70310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
22032023 Erratum 3 werd toegevoegd aan de opdrachtdoumenten

Scroll to Top