Stad Sint-truiden

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/02/2023

DETAIL

Stad Sint-truiden | Uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in Sint-Truiden 2023 A
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Sint-Truiden
Postadres :  Stadskantoor – Kazernestraat 13, BE- 3800  Sint-Truiden
Contactpersoon:  De heer Bart Clerinx
Tel:   +32 11701573
Fax:   +32 11701450
E-mail:   bart.clerinx@sint-truiden.be
Internetadres(sen):   www.sint-truiden.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in Sint-Truiden 2023 A  
Referentienummer:   2022-4006
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-09
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-15
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-09
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-02-15
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Voor post 2 (0104.04301) “Geraamde som voor het uitvoeren van proeven a posteriori volgens art. 43” moet door de kandidaat-inschrijver de som van 3.500 euro exclusief btw voorzien worden.

Scroll to Top