fbpx

Marché Public

Stad Vilvoorde

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 18/06/2021

DETAIL

Stad Vilvoorde | Domeinconcessie voor de levering, installatie, het onderhoud en de exploitatie van slim stadsmeubilair
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Vilvoorde
Postadres: stadhuis – Grote Markt,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Bert Muyldermans
Tel: +32 22554773
Fax: +32 22554539
E-mail: bert.muyldermans@vilvoorde.be
Internetadres(sen): www.vilvoorde.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Domeinconcessie voor de levering, installatie, het onderhoud en de exploitatie van slim stadsmeubilair 
Referentienummer: ODM/2021-05
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79341200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-18

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
In plaats van:
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Domeinconcessie voor de levering, installatie, het onderhoud en de exploitatie van slim straatmeubilair
Te lezen:
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Domeinconcessie voor de levering, installatie, het onderhoud en de exploitatie van slim stadsmeubilair
Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:
De stad Vilvoorde wenst een domeinconcessie toe te wijzen voor het ter beschikking stellen van slim straatmeubilair ten dienste van weggebruikers in ruil voor publicitaire uitbating. Momenteel is er straatmeubilair (wachthuisjes en planborden) aanwezig in het centrum en de verschillende deelwijken van de stad Vilvoorde, geplaatst op het openbaar domein. De stad wil als Smart City het gebruik van straatmeubilair optimaliseren en meestappen in het verhaal van de City of Things. De stad Vilvoorde zoekt daarom een partner die enerzijds instaat voor het beheer en de publicitaire exploitatie van straatmeubilair, en anderzijds smart city-oplossingen integreert in publicitair straatmeubilair. Ook de installatie, reiniging en het onderhoud van wachthuisjes en planborden behoort tot de opdracht. Een slimme stad is een stad die informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en andere apparaten (zoals camera’s of sensoren) die verbonden zijn met het Internet of Things (IoT) inzet om data te verzamelen. Die data integreert de stad in haar werking om de levenskwaliteit en de efficiëntie van stedelijke diensten te verbeteren met respect voor de noden van huidige en toekomstige generaties op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Met andere woorden: een slimme stad wil de kwaliteit van het leven van haar burgers verbeteren door middel van slimme technologie. De mogelijkheid om te communiceren met de bevolking via digitale kanalen, waaronder signalisatieborden en straatmeubilair uitgerust met Internet of Things technologie en sensoren, zal de volgende jaren enkel toenemen en vereist een duidelijke visie op deze trends. Het kan daarbij gaan om communicatie in twee richtingen: het geven van digitale boodschappen (via teksten op infopanelen maar ook via het zenden van boodschappen naar smartphones, smartwatches, wagens of andere apparaten), maar uiteraard ook voor het capteren van informatie via sensoren (het meten van bezettingsgraad van een zone, parking of lokaal, het meten van luchtkwaliteit, geluid, en andere fysische elementen). Het straatmeubilair dient minstens uitgerust te zijn of de mogelijkheden te hebben om ook in de toekomst te kunnen connecteren met dergelijke systemen. Daarnaast wil de stad het aanwezige straatmeubilair inzetten in het kader van verduurzaming, waarbij bijvoorbeeld slimme wachthuisjes worden voorzien van groendaken en zonnepanelen. De domeinconcessie omvat eveneens de reiniging, het onderhoud en herstel van slim straatmeubilair. De partner voor de stad zal publiciteit kunnen voeren op de door hem geplaatste voorzieningen, wat hem inkomsten zal opleveren.
Te lezen:
De stad Vilvoorde wenst een domeinconcessie toe te wijzen voor het ter beschikking stellen van slim stadsmeubilair ten dienste van gebruikers van de openbare ruimte in ruil voor publicitaire uitbating. Momenteel is er straatmeubilair (wachthuisjes en planborden) aanwezig in het centrum en de verschillende deelwijken van de stad Vilvoorde, geplaatst op het openbaar domein. . De stad wil als Smart City het gebruik van straatmeubilair optimaliseren en meestappen in het verhaal van de City of Things. De stad Vilvoorde zoekt daarom een partner die enerzijds instaat voor het beheer en de publicitaire exploitatie van stadsmeubilair, en anderzijds smart city-oplossingen integreert in publicitair stadsmeubilair. Ook de installatie, reiniging en het onderhoud van wachthuisjes en planborden behoort tot de opdracht. Een slimme stad is een stad die informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en andere apparaten (zoals camera’s of sensoren) die verbonden zijn met het Internet of Things (IoT) inzet om data te verzamelen. Die data integreert de stad in haar werking om de levenskwaliteit en de efficiëntie van stedelijke diensten te verbeteren met respect voor de noden van huidige en toekomstige generaties op economisch, sociaal en ecologisch vlak. . Met andere woorden: een slimme stad wil de kwaliteit van het leven van haar burgers verbeteren door middel van slimme technologie. De mogelijkheid om te communiceren met de bevolking via digitale kanalen, waaronder signalisatieborden en straatmeubilair uitgerust met Internet of Things technologie en sensoren, zal de volgende jaren enkel toenemen en vereist een duidelijke visie op deze trends. Het kan daarbij gaan om communicatie in twee richtingen: het geven van digitale boodschappen (via teksten op infopanelen maar ook via het zenden van boodschappen naar smartphones, smartwatches, wagens of andere apparaten), maar uiteraard ook voor het capteren van informatie via sensoren (het meten van bezettingsgraad van een zone, parking of lokaal, het meten van luchtkwaliteit, geluid, en andere fysische elementen). Het stadsmeubilair dient minstens uitgerust te zijn of de mogelijkheden te hebben om ook in de toekomst te kunnen connecteren met dergelijke systemen. Daarnaast wil de stad het aanwezige straatmeubilair inzetten in het kader van verduurzaming, waarbij bijvoorbeeld slimme wachthuisjes worden voorzien van groendaken en zonnepanelen. . De domeinconcessie omvat eveneens de reiniging, het onderhoud en herstel van slim stadsmeubilair. De partner voor de stad zal publiciteit kunnen voeren op de door hem geplaatste voorzieningen, wat hem inkomsten zal opleveren.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bijgevoegde document met de eigenlijke selectieleidraad werd aangepast. In het oorspronkelijke document zat een fout, waardoor het bestand niet volledig kon geopend worden. Deze fout werd weggewerkt.
Tevens werd het begrip straatmeubilair op een aantal plaatsen aangepast naar stadsmeubilair om aan te geven dat het meubilair niet enkel langs straten, maar binnen de openbare ruimte in de ruimste betekenis van het woord geplaatst kan worden.

Scroll to Top