Technische Diensten Ku Leuven

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Technische Diensten Ku Leuven | W11003 - Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven Perceel 004: dakwerken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Aankoop
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454414

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
W11003 – Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven Perceel 004: dakwerken  
Referentienummer:   KULeuven-W11003 – Perceel 004 – TD/94137-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45261000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
W11003 – Restauratie exterieur in gebouw 172-01, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven
Perceel 004: dakwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   11:00