Technopolis Nv

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Technopolis Nv | Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technopolis nv
Postadres :  Technologielaan 1, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Dominique Gabriëlle De Cooman
E-mail:   public.procurement@technopolis.be
Internetadres(sen):   https://www.technopolis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal  
Referentienummer:   2022-TP-0018
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39154000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van PLAY Digitaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-09

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoegen van documenten in het kader van vragen en antwoorden. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de Selectieleidraad.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]