Technopolis Nv

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Technopolis Nv | Opdracht voor het maken van een applicatie: Meer Infolaag voor Technopolis
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technopolis nv
Postadres :  Technologielaan 1, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Natasha Dexters
Tel:   +32 472351442
E-mail:   natasha.dexters@technopolis.be
Internetadres(sen):   https://www.technopolis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor het maken van een applicatie: Meer Infolaag voor Technopolis  
Referentienummer:   2022-TP-0024
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72421000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De visie van Technopolis is dat wetenschap technologie een belangrijke rol spelen bij de oplossing van de uitdagingen waar de wereld voor staat. Wij willen iedereen betrekken bij onze activiteiten maar vooral kinderen en jongeren vertrouwen geven in de toekomst en hen tonen dat zij het zijn, die straks – met de hulp van wetenschap en technologie – oplossingen zullen vinden voor deze uitdagingen.Onze missie is iederéén fascineren met wetenschap en technologie zodat kinderen jongeren kunnen overwegen om er ook iets mee te doen. Niemand mag uit de boot vallen als het om wetenschap en technologie gaat. Doorheen de jaren, Technopolis bestaat intussen al meer dan 20 jaar, is de onze aanpak al verschillende malen gewijzigd. De meest recente zienswijze, die nu met de lopende vernieuwingsoperatie wordt geïntroduceerd, bestaat erin om de nadruk te leggen op de ervaring en de verwondering van de bezoeker en pas dan, vrijblijvend, te informeren over de wetenschappelijke achtergrond. In de huidige filosofie worden de opstellingen in de tentoonstellingsruimte zo beperkt mogelijk uitgerust met labels of teksten om de ervaring van het experiment alle ruimte en vrijheid te geven. Technopolis zou Technopolis niet zijn wanneer er toch niet ergens een mogelijkheid zou worden voorzien om die wetenschappelijke achtergrond aan de bezoeker mee te geven. Dit wordt de functie van de “Meer Info Laag”.Bij de voorbereidende brainstormsessies en informatievergaderingen die georganiseerd werden in de eerste fase van dit project, zijn niet enkel andere doelen duidelijk geworden maar werden ook extra features bedacht die een meerwaarde kunnen betekenen indien ze ook in deze “Meer Info Laag” geïntegreerd kunnen worden. Op basis van dit voortraject werd het huidige concept opgebouwd. Meer daarover in de volgende paragrafen.De opdracht bestaat uit verschillende onderdelen:1. Realisatie van de “Meer InfoLaag” applicatieDe overheidsopdracht wordt uitgeschreven door Technopolis nv, verder ook aangeduid als de aanbesteder.Het betreft een overheidsopdracht voor diensten zoals verder bepaald in dit opdrachtdocument en heeft tot doel de aanstelling van een opdrachtnemer, ook ondernemer genoemd.Realisatie van een “Meer Infolaag” applicatie voor TechnopolisDeze opdracht bestaat er in om voor Technopolis een digitale applicatie uit te werken die bij elke exhibit of opstelling aanvullende info kan geven aan de bezoeker. Het gebruik van de applicatie moet een meerwaarde betekenen voor de bezoeker en hem/haar toelaten het maximum uit een bezoek te halen. De applicatie zal, daar waar nodig, ook gebruik maken van achterliggende technologiën of applicaties.De conceptuele en functionele uitwerking van de applicatie werd al gedaan in een voortraject en zal ook met de kandidaat opdrachtnemer gedeeld worden. Uit dit voortraject kwam reeds naar voor dat de meest aangewezen technologie om de applicatie te realiseren, een Progressive Web Applicatie (PWA) was.2. Prototype en iteratief proces tot bruikbare applicatieNaast de realisatie van een prototype van deze applicatie houdt deze opdracht ook in dat er samen met de opdrachtgever in een iteratief proces van gebruiken en testen tot een bruikbaar eindproduct dient gekomen te worden.3. OpleidingTot slot wordt er verwacht dat er een opleiding gegeven wordt aan de betrokken medewerkers (van de opdrachtgever) over hoe zij de content van de digitale applicatie kunnen wijzigen en/of aanvullen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-21

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   1.18
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Indienen van de offerte
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-22
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-03
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbesteder mocht recent enkele berichten ontvangen in het kader van de indiening van offertes en wenst hierbij nog enige verduidelijking te geven: Het is beslist mogelijk om conceptueel en creatief de ontwikkeling van de applicatie te benaderen en hier ook uiting aan te geven binnen uw offerte. De aanbesteder heeft dit momenteel niet voorzien in de technische bepalingen of de inventaris, maar dit is iets dat zeker zal worden meegenomen in het verdere verloop van de procedure en het inhoudelijke onderdeel van de onderhandelingen. Om inschrijvers de kans te geven enige aanpassing te doen aan hun offerte of alsnog een offerte op te stellen wordt hierdoor de uiterlijke indieningsdatum voor offertes verlaat naar 3 oktober 2022 om 11 uur.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]