Technopolis Nv

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Technopolis Nv | Leveren, plaatsen en het onderhoud van nieuwe brandcentrale in Technopolis
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technopolis nv
Postadres :  Technologielaan 1, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Dominique Gabriëlle De Cooman
E-mail:   public.procurement@technopolis.be
Internetadres(sen):   https://www.technopolis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, plaatsen en het onderhoud van nieuwe brandcentrale in Technopolis  
Referentienummer:   2022-TP-0004
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  51000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren, plaatsen en onderhoud van een nieuwe brandcentrale in Technopolis. 
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verslag informatiesessie en presentatie, vragen en antwoorden en aanpassingen in documenten

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]