Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Universitair Ziekenhuis Antwerpen | Aankoop op afroep van IVF - medicatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres :  Drie Eikenstraat 655, BE- 2650  Edegem
Contactpersoon:  Mevrouw Yolanda Van Regenmortel
Tel:   +32 38215646
E-mail:   yolanda.vanregenmortel@uza.be
Internetadres(sen):   www.uza.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop op afroep van IVF – medicatie  
Referentienummer:   UZA/AD/21.113
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33600000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-29
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-29
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
19/09/22: Finale versie vragen en antwoorden dossier 21.113.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]