Universiteit Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Universiteit Antwerpen | Smart Lab Assistance IOT Platform
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Antwerpen
Postadres :  Prinsstraat 13, BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32653110
E-mail:   aanbestedingenEB@uantwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.uantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451800

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Smart Lab Assistance IOT Platform  
Referentienummer:   Universiteit Antwerpen-22089-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanschaf van een Smart Lab Assistance IOT Platform voor gebruik in de labo’s van 4 faculteiten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op vraag van een mogelijke inschrijver en omwille van de vakantieperiode zal de opening van de offertes worden uitgesteld naar 17/8/2022 om 10u00.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]