Universiteit Antwerpen

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 24/01/2023

DETAIL

Universiteit Antwerpen | 22002_RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD VAN DE LIFTEN VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Antwerpen
Postadres :  Middelheimlaan 1, BE- 2020  Antwerpen
E-mail:   aanbestedingenMR@uantwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.uanterwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=469188

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
22002_RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD VAN DE LIFTEN VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN  
Referentienummer:   Universiteit Antwerpen-22002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50750000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het onderhoud, de pechverhelpingen en de herstellingen van alle liften van de Universiteit Antwerpen, verder vernoemd als de opdrachtgever.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een paragraaf onder B.1.8 Plaatsbezoek – Aanduidingen door de aanbesteder (artikel 34 en 35 KB uitvoering) op pagina 30 van het bestek gewijzigd.