Universiteit Gent

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 17/03/2023

DETAIL

Universiteit Gent | S27 - Afbraak Schietstand en grondsanering - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw Pamela Simoens
Tel:   +32 92647976
Fax:   +32 92643596
E-mail:   pamela.simoens@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
S27 – Afbraak Schietstand en grondsanering – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   A02553
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45111000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-17

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1. Aan de opdrachtdocumenten worden 2 documenten toegevoegd : inzake “grondbalans” (Excel) en een plan voor wederaanvullingen. Deze documenten maken integraal deel uit van de opdracht. De inschrijver dient ermee rekening te houden bij de opmaak van zijn offerte.
2. De post 03.70 “Wederaanvullingen met aangevoerde grond” moet geschrapt worden wegens dubbel gebruik met post 04.07.
3. De vermoedelijke hoeveelheid voor post 04.04, afvoer verontreinigde grond, moet gecorrigeerd worden van 117,75 m³ naar 1.177,5 m².
4. Een gecorrigeerde opmetingsstaat A02553_opmetingsstaat_v3 is ter beschikking gesteld. Deze moet door de inschrijvers worden ingevuld en ingediend.

Scroll to Top