Vlaams Energie- En Klimaatagentschap

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/09/2022

DETAIL

Vlaams Energie- En Klimaatagentschap | Energiestudie 2050+
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw – Koning Albert II-laan 20 bus 17, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Filip Van den Borre
Tel:   +32 25537536
E-mail:   filip.vandenborre@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.energiesparen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453727

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Energiestudie 2050+  
Referentienummer:   VEKA-DES_BELEID_2022_AG-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311400
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het project zal nagaan hoe we onze maatschappij in Vlaanderen in de toekomst op een realistische en kostenefficiënte wijze kunnen voorzien van klimaatvriendelijke energie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Publicatie presentatie informatiemeeting dd 9/9/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]