Vlaams Energiebedrijf

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Vlaams Energiebedrijf | Aanneming van werken – PIO Pilootproject Leiedal voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een m.iddelgrote windturbine te Site Transfo Zwevegem
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams EnergieBedrijf
Postadres :  Havenlaan 86C, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 478996402
E-mail:   an.lommez@veb.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsenergiebedrijf.eu  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442050

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanneming van werken – PIO Pilootproject Leiedal voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een m.iddelgrote windturbine te Site Transfo Zwevegem  
Referentienummer:   VEB-EE_21_PRJ0086_01-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bestek beschrijft de Opdracht voor de aanneming van werken, namelijk het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een middelgrote windturbine voor een pilootproject van Intercommunale Leiedal.
Deze opdracht kadert in het PIO wind project. PIO staat voor Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Het VEB diende bij het PIO een aanvraag in ‘Versnelling Energietransitie door Kleine en Middelgrote Wind’. Doel van het project is om na te gaan of en in welke mate kleine en middelgrote wind op publieke terreinen en/of gebouwen kan bijdragen aan een versnelling van de energietransitie. Publieke terreinen en/of gebouwen in Vlaanderen omvat zowel het in Vlaanderen gelegen patrimonium van de Vlaamse of Federale overheid alsook alle andere Vlaamse publieke entiteiten. Dit windpotentieel zal getoetst worden door het realiseren van een aantal pilootprojecten voor KMWT binnen Vlaanderen en verder verdiept op basis van de monitoringresultaten van de pilootprojecten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-06-22
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-06-30
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
aanpassingen aan administratief en technisch bestek en meetstaat.
verdaging uiterste indieningsdatum naar 30/06/2022 vóór 11u.

Scroll to Top