Vlaams Instituut Voor De Zee

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Vlaams Instituut Voor De Zee | Oostende - Aanleg wetenschappelijke haven
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres :  Wandelaarkaai 7, BE- 8400  Oostende
Contactpersoon:  Thomas Vandorpe
E-mail:   thomas.vandorpe@vliz.be
Internetadres(sen):   http://www.vliz.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483949

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oostende – Aanleg wetenschappelijke haven  
Referentienummer:   Vliz-2023_006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45242210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
aanleg van een wetenschappelijke haven in het Visserijdok te Oostende
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Annex 4 bevat resultaten van uitgevoerde sonderingen