fbpx

Marché Public

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 23/02/2020

DETAIL

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING | Raamovereenkomst voor de levering van duurzame werkkledij met respect voor de IAO-voorwaarden N° 506030
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Elke Van Ossel
Tel: +32 25060457
E-mail: elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen): www.vdab.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van duurzame werkkledij met respect voor de IAO-voorwaarden 
Referentienummer: 2020/110/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BIJLAGE 1 20_110_OFFERTEFORMULIER_DEF wordt vervangen door
BIJLAGE 1 20_110_OFFERTEFORMULIER_DEF ERRATUM

Scroll to Top