Vlaamse Gemeenschapscommissie

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Openbare procedure voor het opnieuw operationeel maken van toegangscontrole voor Gemeenschapscentrum de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis. N° 510625
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ann Bruggeman
E-mail: ann.bruggeman@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335313

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het opnieuw operationeel maken van toegangscontrole voor Gemeenschapscentrum de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis. 
Referentienummer: VGC-GCPIF1801-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor het opnieuw operationeel maken van toegangscontrole voor Gemeenschapscentrum de Pianofabriek, Fortstraat 35 te 1060 Sint-Gillis. Het vervangen van de huidige toegangscontrole met behoud van het bestaande schrijnwerk en de bestaande bekabeling (twisted pair VF, sectie Ø6).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
het offerteformulier werd aangepast met juiste adresgegevens.