Vlaamse Landmaatschappij

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Vlaamse Landmaatschappij | Landinrichting De Wijers: Inrichtingen omgeving Diepenbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Landmaatschappij
Postadres :  Koning Albert II-laan 15, BE- 1210  Sint-Joost-ten-Node (Brussel)
Contactpersoon:  De heer Thomas Lemmens
Tel:   +32 11298759
Fax:   +32 11298799
E-mail:   thomas.lemmens@vlm.be
Internetadres(sen):   www.vlm.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Landinrichting De Wijers: Inrichtingen omgeving Diepenbeek – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   LIM/2022/LIR12003_004 – LIR11047_001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
– herinrichting van de Heidestraat
– inrichting van een parking
– landschapswerken zoals de aanleg van een vlonder en betuining van een gracht
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is gebleken dat de fotobijlage ontbrak bij de besteksdocumenten. Deze is ook opgeladen op de cloud van 3P.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]