Vlaamse Vereniging Voor Ontwikkelingssamenwerking En Technische Bijstand

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Vlaamse Vereniging Voor Ontwikkelingssamenwerking En Technische Bijstand | Call for Quotations for a Learning and Research Partner for the VVOB “CD Practitioner professionalisation on Learning Throupg Play” programme
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand
Postadres :  Julien Dillensplein 1 bus 2A, BE- 1060  BRUSSEL
Contactpersoon:  Hans Degreve
Tel:   +32 22090799
Fax:   +32 2
E-mail:   hans.degreve@vvob.org
Internetadres(sen):   www.vvob.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451707

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Call for Quotations for a Learning and Research Partner for the VVOB “CD Practitioner professionalisation on Learning Throupg Play” programme  
Referentienummer:   VVOB-2022 009 learning parner-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Government contract concerning the appointment of a learning and research partner for the development of the Monitoring, Evaluation, Research and Learning (MERL) approach as well as for the implementation of the different learning and research activities that constitute this MERL approach of the VVOB Learning through Play Programme. In this way the learning partner will support the programme team as they engage in consecutive learning cycles, building, testing and iterating on processes that will support the professionalisation of ECD practitioners on learning through play.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-07-29
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Om de inschrijvers voldoende tijd te gunnen voor deze complexe opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om de indieningstermijn te verlengen tot 16/08/2022 te 10.50 uur