Vof Energie

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 25/05/2023

DETAIL

Vof Energie | Levering Elektriciteit en Aardgas / VOF Energie 2024 - 2025
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VOF Energie
Postadres :  Oosterveldlaan 24, BE- 2610  Wilrijk
E-mail:   Vofenergie@gza.be
Internetadres(sen):   www.gza.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=480514

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering Elektriciteit en Aardgas / VOF Energie 2024 – 2025  
Referentienummer:   GZA vzw-2022-1031-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-06-06
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-05-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2023-06-06
Plaatselijke tijd:   14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Opening dossier werd uitgesteld naar 6/6/2023 om 14.00. Toelichtingsvergadering werd eveneens uitgesteld naar 7/6/2023 vanaf 13.00