Volkshaard Cvba – So

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 01/08/2022

DETAIL

Volkshaard Cvba – So | Aanstelling van een ontwerper (ontwerp + uitvoering) voor het project Aalter Knesselare Sportstraat Kloosterstraat - bouwen van 21 huurwoningen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Volkshaard cvba – so
Postadres :  Ravensteinstraat 12, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  De heer Hans Heyse
Tel:   +32 92235045
Fax:   +32 92330623
E-mail:   info@volkshaard.be
Internetadres(sen):   www.volkshaard.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een ontwerper (ontwerp + uitvoering) voor het project Aalter Knesselare Sportstraat Kloosterstraat – bouwen van 21 huurwoningen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022086
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71251000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-03
Plaatselijke tijd:   14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Reden tot rechtzetting:
– het toevoegen van de verkavelingsvoorschriften aan het bestek (Algemene voorschriften en kavel voorschriften)

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]