Vvm De Lijn Technics

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Vvm De Lijn Technics | Premetro Kerkstraat – Pothoekstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VVM De Lijn Technics
Postadres :  Motstraat 20, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  Ben Veraart
E-mail:   ben.veraart@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453156

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Premetro Kerkstraat – Pothoekstraat  
Referentienummer:   TECH-PG1564 – 10648B -F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45234122
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Premetro Kerkstraat – Pothoekstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-11
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-17
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgend document werd nieuw opgeladen:
PG1564 10648B – TWB 02 – selectiedossier

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]