Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek | Allround SPECT/CT scanner (met 16-slice CT)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres :  Groenebriel 1, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw Dominique Nijs
Tel:   +32 92246118
E-mail:   dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen):   www.azstlucas.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Allround SPECT/CT scanner (met 16-slice CT)  
Referentienummer:   2022-031-NUCL-DN
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33111620
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuwe bijlages werden toegevoegd in de 3P Cloud

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]