Vzw Secundair Onderwijs Sint-quintinus

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 15/04/2021

DETAIL

Vzw Secundair Onderwijs Sint-quintinus | Dossier 96016_13 - capaciteitsuitbreiding en verbouwen sanitair blok, gelegen Kempische Steenweg 400 - 3500 Hasselt perceel 1 - Ruwbouw, buitenschrijnwerk, afwerking en buitenaanleg.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Secundair Onderwijs Sint-Quintinus
Postadres: Kuringersteenweg 174 – 3500 Hasselt,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Kurt Vanbockryck
Tel: +32 11278460
E-mail: kurt.vanbockryck@kjhasselt.be
Internetadres(sen): https://www.sgsq.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404292

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
dossier 96016_13 – capaciteitsuitbreiding en verbouwen sanitair blok, gelegen Kempische Steenweg 400 – 3500 Hasselt perceel 1 – Ruwbouw, buitenschrijnwerk, afwerking en buitenaanleg. 
Referentienummer: ABV+ Architecten bvba-96016_13-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
dossier 96016_13 – capaciteitsuitbreiding en verbouwen sanitair blok, gelegen Kempische Steenweg 400 – 3500 Hasselt
perceel 1 – Ruwbouw, buitenschrijnwerk, afwerking en buitenaanleg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-04-13

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De rectificatie omvat de volgende documenten:
10. PLANNEN TECHNIEKEN
Toevoeging van de plannen:
Deel CVVKS (HVAC en SANITAIR)
Alle plannen ref aanbesteding met BDA nummer: 2021-513328: 18 plannen
Deel ELEK
Alle plannen ref aanbesteding met BDA nummer: 2021-513329: 14 plannen
Deel LIFT
Alle plannen ref aanbesteding met BDA nummer: 2021-513331: 0 plannen
BELANGRIJK: Alle verdere technische informatie betreffende de percelen Technieken zijn vrij beschikbaar en
kunnen via eNotification worden bekomen via voormelde BDA-nummers.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]