Zonhoven

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Zonhoven | Gemeentehuis Zonhoven - Renovatie technische installaties en bouwkundige werken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zonhoven
Postadres :  Kerkplein 1, BE- 3520  Zonhoven
Contactpersoon:  Petra Kiepkowski
Tel:   +32 011810506
E-mail:   patrimonium@zonhoven.be
Internetadres(sen):   http://www.zonhoven.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451676

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeentehuis Zonhoven – Renovatie technische installaties en bouwkundige werken  
Referentienummer:   Zonhoven-HVAC2127-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bestaande Gemeentehuis wordt gerenoveerd. Dit bestek omvat de interne renovatie van de technische installaties om tot een gebouw te komen dat de komende 50 jaar dienst kan doen. De huidige verwarmingsinstallatie, met rechtstreeks gebruik van fossiele brandstoffen, wordt integraal vervangen door een hedendaags verwarming- en koelsysteem met warmtepomp en bodemenergie. De afgifte van warmte- en koude zal in hoofdzaak gebeuren via klimaatplafonds. Mechanische ventilatie met warmterecuperatie wordt geïmplementeerd. Daarnaast wordt de verlichting en verlichtingssturing vernieuwd, wordt het gebouw voorzien van nieuwe noodverlichting en branddetectie. Alle bouwkundige werken, al dan niet noodzakelijk voor de renovatie van de technische installaties maken ook deel uit van dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Offerteformulier toegevoegd

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]