ZORGVERENIGING BRUGGE

Catégorie : Erratum - Rectification | Date de publication: 09/04/2019

DETAIL

ZORGVERENIGING BRUGGE | Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK - Nieuwbouw N° 510717
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGVERENIGING BRUGGE
Postadres: Ruddershove 4,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevr. Ann Vandycke
Tel: +32 50327400
E-mail: ann.vandycke@mintus.be
Internetadres(sen): https://www.mintus.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK – Nieuwbouw 
Referentienummer: OCMW Brugge-BEO-installatie-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215212
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK
Perceel 53 – BEO-installatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
2 gewijzigde artikels Administratieve Voorwaarden Bopro (zie P53_admv.pdf); t.t.z. :
* p.21 Deel 3 : Planning, pt.1 (zie gele aanduiding)
* p.29 pt 1.3 Infrastructuurwerken (zie gele aanduiding)

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]