Ag Digipolis Antwerpen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Ag Digipolis Antwerpen | Full Stack Developer voor PZA
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Digipolis Antwerpen
Postadres :  Generaal Armstrongweg 1, BE- 2020  Antwerpen
Tel:   +32 495642504
E-mail:   ben.mees@digipolis.be
Internetadres(sen):   http://digipolis.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447643

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Full Stack Developer voor PZA  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp voor deze opdracht is het uitbreiden van de bestaande FOCUS apps & het
ontwikkelen van nieuwe FOCUS apps. Om deze opdracht autonoom te kunnen uitvoeren
is Digipolis derhalve op zoek naar een Full Stack Developer met minimaal 3 jaar relevante
ervaring in o.a Node.js en React framework.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-06  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top