Ag Digipolis Antwerpen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Ag Digipolis Antwerpen | Medewerker collectieregistratie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Digipolis Antwerpen
Postadres :  Generaal Armstrongweg 1, BE- 2020  Antwerpen
Contactpersoon:  Timothy Goetmaeker
Tel:   +32 492911202
E-mail:   timothy.goetmaeker@digipolis.be
Internetadres(sen):   http://www.digipolis.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447646

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Medewerker collectieregistratie  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Je werkt voor het team Digitalisering van de Antwerpse stedelijke musea (team Behoud &
Beheer). Je draagt bij tot de realisatie van de digitale strategie van de diverse stedelijke
musea, door de metadata in het collectieregistratiesysteem Adlib/Axiell op te schonen en
te linken aan externe databases/thesauri.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-06-13  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top