Ag Digipolis Antwerpen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Ag Digipolis Antwerpen | Business process manager MPA
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Digipolis Antwerpen
Postadres :  Generaal Armstrongweg 1, BE- 2020  Antwerpen
Contactpersoon:  Dennis Fordel
E-mail:   dennis.fordel@digipolis.be
Internetadres(sen):   http://www.digipolis.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447647

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Business process manager MPA  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De wensen van de klant afstemmen op de middelen die beschikbaar zijn voor het tot stand
brengen van de te leveren producten & diensten.
Er dient dan ook gestuurd te worden op effectiviteit en efficiëntie alsmede op innovatie,
flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. Business process
management is bedoeld als continu werk ter verbetering van de resultaten en is daarmee
zelf ook een proces.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-05-31  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top