Ag Digipolis Antwerpen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 24/07/2022

DETAIL

Ag Digipolis Antwerpen | A002420 - Coördinator Devops
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Digipolis Antwerpen
Postadres :  Generaal Armstrongweg 1, BE- 2020  Antwerpen
Tel:   +32 475444136
E-mail:   mark.vangysel@digipolis.be
Internetadres(sen):   www.digipolis.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453626

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A002420 – Coördinator Devops  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Ben je een teamleider in hart en nieren? Stel jij samenwerking in functie van de oplossing
centraal en heb jij ervaring met de scrum methodiek? Werk je graag samen in een agile
omgeving met een collaborating en learning team met onder meer business- en enterprise
architecten,ontwikkelaars, applicatiebeheerders, klantbegeleiders en externe partners, om
innovatieve oplossingen en producten voor onze klantcollega’s te ontwikkelen en
ondersteunen?
De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen
uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het
kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.
De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of
aaneensluitend.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-05  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]