AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 11/06/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | V4089023.1 - RWZI Leuven, vervangen gasfakkel N° 517768
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344157

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V4089023.1 – RWZI Leuven, vervangen gasfakkel 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V4089023.1 – RWZI Leuven, vervangen gasfakkel
Afbraak bestaande gasfakkel en toevoerleiding
Leveren, bouw en indienstname van een nieuwe gasfakkel inclusief nieuwe toevoerleiding in
inox 316.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, moet de aannemer vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken verplicht bezichtigen.Hiertoe neemt de aannemer contact op met Guy Dries (0476/560738)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-12

Scroll to Top