Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 15/01/2020

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | A1608001 - Verharding om onderhoud te kunnen uitvoeren - Heusden N° 501470
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364215

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A1608001 – Verharding om onderhoud te kunnen uitvoeren – Heusden 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233226
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Aanleggen toegangsweg in grasbetontegels.
Plaatsen reflectorpaaltjes.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-04 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top