Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/08/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | V0080002 lot1 - Vervanging defosfatatietank + doseerinstallatie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Erwin Blommen
Tel:   +32 34504511
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454393

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V0080002 lot1 – Vervanging defosfatatietank + doseerinstallatie  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45252130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
V0080002 lot1 – Vervanging defosfatatietank + doseerinstallatie
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken
• Vervangen van de bestaande defosfatatietank
• Leveren en plaatsen nieuwe doseerinstallatie (doseerkast + appendages +
leidingwerk)
• Nieuwe veldbekabeling
• Nieuw lokaal bord met voedings- en stuurkringen van de doseerinstallatie
• Aanpassingen in bestaand LSB
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-13  11:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op 24/08/2022 van 9u00 tot 12u00.De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Blommen Erwin , projectleider,0485/55.97.79 Aquafin.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02