Belgoprocess Nv

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/12/2022

DETAIL

Belgoprocess Nv | Uitnodiging tot indienen offerte - R.O.K. AANKOOP DIVERSE KUNSTSTOFPRODUCTEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  BELGOPROCESS NV
Postadres :  Gravenstraat 73, BE- 2480  DESSEL
Contactpersoon:  De heer Wouter Cools
Tel:   +32 14334064
E-mail:   wouter.cools@belgoprocess.be
Internetadres(sen):   www.belgoprocess.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – R.O.K. AANKOOP DIVERSE KUNSTSTOFPRODUCTEN – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   WOCO/VDBS/KUNSTSTOF/2022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  19500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst, met 1 deelnemer, over een periode van 1 jaar, met de mogelijkheid om voor eenzelfde periode (1 jaar) te verlengen en omvat het leveren van diverse kunststofproducten (plastic zakken, folies, etc.).  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De initiële looptijd van de raamovereenkomst is 1 jaar. De overeenkomst kan maximaal 1 keer verlengd worden met een zelfde looptijd, waardoor de maximale looptijd van deze raamovereenkomst 2 jaar bedraagt.   De verlenging gebeurt op basis van een uitdrukkelijke beslissing. De verlenging zal, na interne goedkeuring, schriftelijk aan de opdrachtnemer bekend word.(zie opdrachtdocumenten)  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
§1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 Overheidsopdrachtenwet.Artikel 70 Overheidsopdrachtenwet is van toepassing. Voor de in artikel 67 Overheidsopdrachtenwet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de Inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.§2. De Inschrijver en, in het geval van een Samenwerkingsverband, elk lid van dat Samenwerkingsverband, evenals de Derde Entiteiten mogen zich niet in één van de uitsluitingsgronden van bevinden.§3. Met het oog op het goede verloop van de plaatsingsprocedure worden de Inschrijvers nu reeds verzocht om de nodige uittreksels (of het uittreksel) uit het strafregister – die door de Aanbestedende Overheid niet rechtstreeks opgevraagd kunnen worden via de aan de Aanbestedende Overheid kosteloos ter beschikking gestelde databanken (bv. telemarc/digiflow) – op te vragen en bij hun Offerte te voegen.Belgische natuurlijke of rechtspersonen kunnen dit opvragen via strafregister@just.fgov.be. U hoeft enkel de (firma)naam, adres, btw-nummer en reden van aanvraag (“in het kader van onderzoek inschrijving op een overheidsopdracht”) op te geven. Het attest zal u vervolgens per post worden overgemaakt. Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum vijf (5) maanden vóór de limietdatum voor de indiening van de Offerte.§4. Buitenlandse ondernemingen (Inschrijvers / leden van het Samenwerkingsverband / Derde Entiteiten) worden tevens verzocht, eveneens omwille van het goede verloop van de plaatsingsprocedure, de documenten toe te voegen aan de Offerte die de Aanbestedende Overheid voor Belgische ondernemingen zelf wel kan raadplegen via de Telemarc-toepassing, m.n.:• het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;• het attest fiscale schulden (FOD Financiën);• de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).De Belgische Inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt aan de Offerte een recent attest toe, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid, waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Omzetverklaring
Eventuele minimumeisen:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is (leveren van kunststofproducten), over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
De inschrijver moet het laatste afgesloten boekjaar een minimale jaaromzet hebben gerealiseerd van EUR 50.000,00.
De inschrijver mag dit aantonen o.b.v. een verklaring op eer.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties en ervaring (Art. 68, §4, 1°)2. Knowhow, efficiëntie, ervaring, betrouwbaarheid (Art. 68, §2, 1°).

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van minimaal 3 gelijkaardige en gelijkwaardige opdrachten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden afgesloten of actief zijn, met vermelding van het jaarlijks bestelbedrag, een omschrijving van de leveringen/ prestaties, de start- en einddatum van het betreffende contract, de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke van het contract die gecontacteerd mag worden om de referentie te verifiëren.
*Als gelijkaardige referenties worden beschouwd: referenties die betrekking hebben op het leveren van diverse kunststofproducten, zoals opgenomen in de inventaris van bijlage B.
*Als gelijkwaardige referenties worden beschouwd: referenties met een jaarlijkse opdrachtwaarde van EUR 25.000,00.
2. De inschrijver dient aan te tonen te beschikken over een deugdelijk kwaliteitssysteem of dat hij voldoende maatregelen treft op het gebied van kwaliteitsbewaking. Een ISO-certificaat kan hiervoor gebruikt worden. Indien een inschrijver hierover niet beschikt, dient hij aan de hand van zijn kwaliteitshandboek en/of procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:
– beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, …)
– beheer van registraties (bvb van productiegegevens,…)
– beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, …)
– beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel
– beheer van wijzigingen
– het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers
– beheer van klachten en non-conformiteiten
Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-10  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK EERSTE AANLEG
KASTEELPLEIN 1,  BE- 2300  Turnhout
Tel:   +32 14447100

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-29

Scroll to Top