DIGIPOLIS

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 07/04/2019

DETAIL

DIGIPOLIS | A001194 - Solution Manager N° 510392
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338347

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001194 – Solution Manager 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het inhuren van een externe projectleider ter uitvoering van ict projecten voor Stadsontwikkeling – Beheer & Onderhoud.
Binnen deze projecten zal de externe projectleider, in nauwe samenwerking met de Digipolis projectleider, de volgende taken uitvoeren:
? Opstellen van projectaanpak en planning
? Projectcoördinatie- en rapportering volgens afspraken Digipolis
? Aansturen interne / externe medewerkers en kerngebruikers
? Organiseren van het vereiste interne overleg
? Organiseren van de acceptatie en verspreiding van de projectresultaten
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]