District09

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 30/05/2023

DETAIL

District09 | Inkanteling MSOC in VSB
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  District09
Postadres :  Botermarkt 1, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Els Theuns
Tel:   +32 92660900
E-mail:   overheidsopdrachten@district09.gent
Internetadres(sen):   www.district09.gent  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484204

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inkanteling MSOC in VSB  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
MSOC is op zoek naar een toepassingssoftware voor het registreren van aanvragen en inschrijvingen kinderopvang, aan- en afwezigheden van kinderen, facturatie en betalingsopvolging, rapporteren aan lokale en hogere overheid.  Dit zowel voor de voorschoolse kinderopvang (0-3 -jarigen), als de buitenschoolse opvang (3-12 -jarigen) in alle stedelijke opvanglocaties. Aan deze software moet ook een aanverwante toepassing gekoppeld zijn voor het registreren en verwerken van alle aanvragen kinderopvang op het Gentse grondgebied (Lokaal Loket). Dit gebeurt via een webportaal waarop informatie over alle Gentse opvanginitiatieven (ook niet-stedelijke) ter beschikking staat en kan beheerd worden, waar ouders aanvragen voor opvang kunnen doen voor alle Gentse opvanginitiatieven en ook kunnen communiceren met de opvangaanbieders.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-13  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31