FEDASIL_POELKAPELLE

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 12/06/2019

DETAIL

FEDASIL_POELKAPELLE | Aankoop en levering van afstandsbedieningen N° 518004
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres: Stadensesteenweg 68,BE-8920 Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon: Els Verplancke
Tel: +32 51610401
Fax: +32 51610400
E-mail: aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344381

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van afstandsbedieningen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32351000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop en levering van afstandsbedieningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-20 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient ondertekend te zijn.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-13

Scroll to Top