Fedasil_poelkapelle

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Fedasil_poelkapelle | Contract van 4 jaar voor periodieke staalname en onderzoek naar legionella pneumophilla + serotypering
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres :  Stadensteenweg 68, BE- 8920  Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon:  Stien Schoore
Tel:   +051 610402
E-mail:   aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471484

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Contract van 4 jaar voor periodieke staalname en onderzoek naar legionella pneumophilla + serotypering  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90715000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het is verplicht om de waterkwaliteit te beoordelen op aanwezigheid van de legionella bacterie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-21  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient ondertekend te zijn!

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-31

Scroll to Top