Fedasil_sint Truiden

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Fedasil_sint Truiden | Aankoop van pennendozen en rugzakken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_SINT TRUIDEN
Postadres :  Montenakenweg 145, BE- 3800  Sint-Truiden
Contactpersoon:  Jean SCHOEFS
Tel:   +32 496/212021
Fax:   +32 11697555
E-mail:   jean.schoefs@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454722

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van pennendozen en rugzakken  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18931100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van 250 pennendozen en 200 rugzakken. Technische gegevens vermeld in Bijlage B. Opmerking zoals vermeld in de offertevraag en Bijlage B. 2 gunningscriteria : goedkoopste prijs en leveringsdatum. Aan de hand van een puntensysteem waarbij de goedkoopste en juiste levering : 50 punten en 50 punten oplevert. het punten aantal daalt telkens, voor beide criteria met 10 punten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-11  17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]