Gemeente Boechout

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Gemeente Boechout | Aanstellen beëdigd landmeter
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Boechout
Postadres :  Heuvelstraat 91, BE- 2530  Boechout
Contactpersoon:  Mevrouw Inge Diels
Tel:   +32 34600647
Fax:   +32 34600697
E-mail:   Inge.Diels@boechout.be
Internetadres(sen):   www.boechout.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen beëdigd landmeter  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71355000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het opmeten van de vermelde percelen, inclusief het afpalen van de perceelsgrenzen, op volgende locaties:
– percelen binnen het brongebied van de Molenbeekbron,
– percelen op de hoek Vremdesesteenweg/ Lindelei
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Molenbeekbron  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gebied Molenbeekbron

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Hoek Vremdesesteenweg/ Lindelei  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van erkenning als beëdigd landmeter.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-19  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27