Marché Public

GEMEENTE HERSELT

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 25/05/2020

DETAIL

GEMEENTE HERSELT | Uitnodiging tot indienen offerte - Aanbrengen (en onderhoud) van wegmarkeringen voor het jaar 2020 - 2021 -2022 -2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 517540
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Herselt
Postadres: Kerkstraat 1,BE-2230 Herselt
Contactpersoon: De heer Guy Bertels
Tel: +32 14539048
Fax: +32 14549040
E-mail: guy.bertels@herselt.be
Internetadres(sen): www.herselt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Herselt
Postadres: Kerkstraat 1,BE-2230 Herselt
Contactpersoon: De heer Tom Vandestaey
Tel: +32 14539852
Fax: +32 14549040
E-mail: tom.vandestaey@herselt.be
Internetadres(sen): www.herselt.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Aanbrengen (en onderhoud) van wegmarkeringen voor het jaar 2020 – 2021 -2022 -2023 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020-149
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Herselt, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bevat het onderhoud van de wegmarkeringen op het grondgebied van Herselt. Onder de wegmarkeringen wordt verstaan: belijning (volle als onderbroken), andere verkeerssignalisatie, . 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-08-03
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-18 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-16

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-26

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top