GEMEENTE INGELMUNSTER

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

GEMEENTE INGELMUNSTER | Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren drukwerk gemeente en OCMW Ingelmunster 2019-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 510541
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Ingelmunster
Postadres: Oostrozebekestraat 4,BE-8770 Ingelmunster
Tel: +32 51337400
E-mail: aankoopdienst@ingelmunster.be
Internetadres(sen): www.ingelmunster.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Ingelmunster
Postadres: Oostrozebekestraat 4,BE-8770 Ingelmunster
Tel: +32 51337400
E-mail: aankoopdienst@ingelmunster.be
Internetadres(sen): www.ingelmunster.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Leveren drukwerk gemeente en OCMW Ingelmunster 2019-2023 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/044
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het leveren van het drukwerk van de gemeente Ingelmunster en het OCMW Ingelmunster:
Perceel 1
– leveren drukwerk van het Infomagazine – 5 edities per jaar (jan, maart, mei, september, november) voor 4 jaar lang. Dus in totaal 20 edities over de ganse looptijd.
– leveren drukwerk van De Max – 1 editie. Dus in totaal 4 edities over de ganse looptijd.
– leveren drukwerk Seniorengids (verschijnt om de twee jaar, eerste keer in 2021). Dus in totaal 2 edities over de ganse looptijd.
Perceel 2
– leveren drukwerk allerlei voor 1 jaar lang, met de mogelijkheid van 3 keer een verlenging met 1 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Drukwerk magazines/gidsen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 te 8770 Ingelmunster
II.2.4. Beschrijving
De looptijd voor perceel 1 bedraagt 4 jaar. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Drukwerk Allerlei 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 te 8770 Ingelmunster
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. – een attest van de verzekering, waaruit blijkt dat de dienstverlener verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid;- Geen fiscale noch sociale schulden hebben.
Eventuele minimumeisen:
1. – Het attest BA dient elke inschrijver zelf aan te bieden;
– De attesten fiscale en sociale schulden zal door de aanbestedenede overheid bij TELEMARC opgevraagd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. – Referentielijst waarbij de inschrijver de afgelopen drie jaar (2016, 2017 en 2018) diensten verleende. De inschrijver vermeldt per referentie de omzet gedurende de afgelopen 3 jaar en de contactpersoon en contactgegevens van de referentie- De inschrijver en zijn onderaannemers dienen te beschikken over de nodige vergunningen ( exploitatie en milieu) en erkenningen ( door OVAM) voor het ophalen, transporteren en verwerken/verwijderen van de verschillende afvalsoorten opgenomen in dit bestek. Daartoe dient hij de nodige bewijzen van erkenning en vergunning bij de offerte te voegen met de vermelding van de geldigheidstermijn hiervan.

Eventuele minimumeisen:
1. – Referentielijst: minimum 5 referenties, waarvan minimum 1 met een jaaromzet van EUR15.000 inclusief btw gedurende de afgelopen 3 jaar (2016, 2017 en 2018);
– Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 06:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]