Gemeente Kapellen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

Gemeente Kapellen | Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoudswerken rijwegen 2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Kapellen
Postadres :  Bruggeske 1, BE- 2950  Kapellen
Contactpersoon:  Mevrouw Sarah Denisse
Tel:   +32 36702950
E-mail:   sarah.denisse@kapellen.be
Internetadres(sen):   www.kapellen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Onderhoudswerken rijwegen 2023 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023139
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233222
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   grondgebied Kapellen, 2950 Kapellen
II.2.4. Beschrijving
VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN    voorbereidende werken   o op- en afbraakwerken   · insnijden, verbrokkelen en affrezen van verhardingen   · opbreken van verhardingen   · opbreken van lijnvormige elementen   · op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen    droog grondverzet   VERHARDINGEN    bitumineuze verhardingen    bestratingen   o bestrating van in rijen te leggen keien   RIOLERING EN AFVOER VAN WATER   A. nieuwe riolering    inspectieputten   o aanpassing van de bovenbouw van bestaande te behouden inspectieputten aan de nieuwe hoogte met behoud van de bestaande afdekkingsinrichting   SIGNALISATIE    niet-inwendige verlichte verticale verkeerstekens    markeringen    signalisatie van werken   ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN    onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen   o vernieuwen van voegvullingen    – onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen   o herstellen van gebrekkige plekken    bitumineuze overlagingen    profileren van bermen    ruiming en reiniging van wegen en toebehoren   o vegen van verhardingen, fietspaden, straatgoten en aanliggende stroken    ophalen van verhardingen en boordstenen   Deze opdracht vormt één geheel, maar de uitvoering is gesplitst in meerdere afzonderlijke straten, zoals aangeduid in de meetstaat.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-26
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-08-25
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
2. .

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.3. Een document dat naar het veiligheids- en gezondheidsplan verwijst en de wijze omschrijft waarop hij van plan is de werken uit te voeren rekening houdend met dit plan.4. Bekrachtigde intentieverklaring (art. 30, 1° KB25/1/2001 TMB) – zie bijgevoegd veiligheids- en gezondheidsplan.5. De prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Een globaal percentage wordt niet aanvaard als prijsberekening.6. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.7. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. .
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-26  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-07-25

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top